Gedragscode

SV Zwart-Wit ‘19 vindt het belangrijk om een gedragscode te hebben. Als vereniging verwachten wij dan ook dat iedereen zich hier aan houdt! Waarom een gedragscode? Als vereniging willen wij duidelijk en transparant naar buiten kunnen brengen wat wij verwachten met betrekking tot het gedrag van onze leden en dat men kennis heeft van onze regels. Zo kan er nooit onduidelijkheid zijn.

 

De gedragscode

WAAROM EEN GEDRAGSCODE?

In een maatschappij maken mensen onderling afspraken, in een gezin, op het werk maar ook bij sportverenigingen, zoals b.v. een voetbalclub. Deze afspraken/regels zijn er niet voor niets. Iedereen weet dan, wat wel en wat niet kan. Omgekeerd geldt dat men elkaar op de afspraken/regels kan wijzen en aanspreken. Een hulpmiddel voor de sociale controle. SV Zwart-Wit ‘19 heeft gemeend daarom dit reglement samen te stellen, zodat we binnen de club weten wat we van elkaar kunnen en mogen verwachten en hoe we ons in- en extern moeten gedragen. Spelen bij SV Zwart-Wit ‘19 betekent dat je instemt met en je gedraagt conform de afspraken/regels, zoals ze hierna worden beschreven. Het bestuur behoudt zich het recht voor om bij overtredingen c.q. het niet volgen van de hierna omschreven afspraken/reglementen disciplinair in te grijpen.

 

De gedragscode bestaat uit de volgende onderwerpen

1. Omgangsvormen

2. Op Tijd

3. Verhindering

4. Verantwoordelijkheid

5. Netheid en Hygiëne

6. Overige Afspraken

7. Kleding

8. Wat verwachten wij van ouders?

9. Taken begeleiders en trainers

10. Sancties en boetes

11. Regels voor trainer van jeugdteams

12. Tot Slot

13. Aanvullende VOG regels

 

1. OMGANGSVORMEN
Deze afspraken zijn gebaseerd op het feit, dat we respect hebben voor alle mensen.

* Tijdens trainingen en wedstrijden, maar ook daarvoor en daarna, wordt met respect omgegaan met de tegenstander, scheidsrechter, grensrechter, medespeler, trainers, leider, ouders en publiek.

Aanvullende jeugd regels:

* Trainerskleedkamer niet zonder toestemming betreden, kloppen op de deur en vragen of je binnen mag komen. Indien niemand aanwezig, ga je niet naar binnen.

* Word je bij een training weggestuurd, dan verlaat je het sportpark niet. Direct na de training volgt er namelijk een gesprek met de trainer.

* Als er geen begeleiding in de buurt is, is de aanvoerder verantwoordelijk voor de groep. Dit geldt vanaf de C jeugd. Andere teamleden volgen zijn aanwijzingen op.
 

2. OP TIJD

Elk seniorteam maakt met trainer en of leider aan het begin van het seizoen afspraken hierover. Het is de bedoeling dat deze afspraken nageleefd worden.

* Is het onmogelijk om op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn, dan geef je dit vooraf door aan de trainer.

Aanvullende jeugdregels: Indien er door de leider van je team geen afspraken gemaakt worden, gelden onderstaande afspraken:

* Bij trainingen altijd 15 minuten van tevoren aanwezig zijn.

* Bij thuiswedstrijden altijd 30 minuten van tevoren aanwezig zijn.

* Bij uitwedstrijden 75 minuten van tevoren aanwezig zijn.

* Vakantie of weekend weg: 1 week van te voren afmelden bij leider.

* Is het onmogelijk om op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn, dan geef je dit vooraf door aan de trainer. Raadpleeg de telefoonlijst als je niet beschikt over het betreffende nummer van je trainer..
 

3. VERHINDERING

* Bij verhindering van de training en/of wedstrijd moet dit het liefst 24 uur van tevoren doorgegeven worden aan de verantwoordelijke trainer/leider.

 

4. VERANTWOORDELIJKHEID

Iedereen binnen de club heeft een eigen verantwoordelijkheid voor zijn gedrag en zijn handelen, alsmede dat van zijn teamgenoten. Dat houdt in, dat gemaakte afspraken worden nagekomen en dat iedereen daarin een eigen verantwoordelijkheid heeft.

* Als je niet op een laatste training voor een wedstrijd aanwezig bent geweest, informeer jezelf bij de trainers hoe laat je de volgende wedstrijd moet spelen, dit wordt ook ruim van tevoren op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt.

* Trainers/leiders bellen spelers NIET op. Bij twijfel en/of vragen dien je zelf contact te zoeken.
 

5. NETHEID EN HYGIËNE

* Het is verstandig om slippers tijdens en na het douchen te dragen.

* Voordat je via de tunnel naar de kleedkamer loopt, eerst even je voetbalschoenen afborstelen aan de daarvoor bestemde borstels.

* Je mag niet in de kantine komen met voetbalschoenen aan.

* Meegebrachte blikjes, pakjes etc. worden vanzelfsprekend in de afvalemmer gedeponeerd.

* De leider wijst iedere week spelers aan die corvee dienst" hebben of maakt een corveerooster.

* De aangewezen spelers maken de kleedkamer schoon, brengen gebruikte bekertjes met plateau terug naar de kantine en eventueel gevonden voorwerpen legt men voor de materiaalruimte.

* Na de training/wedstrijd zorgt de groep er gezamenlijk voor, dat alle spullen worden opgeruimd. (b.v. Ballen, shirts ed.).

Aanvullende jeugdregels:

* Glaswerk wordt niet meegenomen naar de kleedkamers.

* Na de training en de wedstrijd is het verplicht douchen voor de teams A, B en C.

* De overige teams douchen na de wedstrijd.

* Omkleden geschiedt altijd bij de club, dus nooit thuis.
 

6. OVERIGE AFSPRAKEN

Aanvullende jeugdregels

* Reservespelers zijn altijd in de directe omgeving van de trainers/leider voor een eventuele snelle wissel.

* Voor en na de training gezamenlijk, met alle spelers van en naar het veld komen/gaan.
 

7. KLEDING

* De kleding wordt altijd correct gedragen, d.w.z. de kousen omhoog en het shirt in de broek.

* Scheenbeschermers worden altijd gedragen tijdens wedstrijden en zoveel mogelijk ook tijdens trainingen.

* Tijdens wedstrijden worden slidingbroeken gedragen in de kleur van de broek.

* Tijdens wedstrijden en trainingen dragen we geen horloges en andere sieraden.

Aanvullende jeugdregels:

* Kleding zit in de tas of ligt thuis, niet laten slingeren in de kleedkamer.

* Vanaf 14-jarige leeftijd is het toegestaan om met afschroefbare aluminium noppen te spelen.
 

8. WAT VERWACHTEN WIJ VAN DE OUDERS?

Aanvullende jeugdregels:

* Ouders zijn in het algemeen trots op hun zoons/dochters als ze bij ons gaan voetballen. Zij willen ook op voetbalgebied het beste en hebben daar ook veel voor over en dat vinden wij ook plezierig. Als de kinderen bij ons trainen en spelen is het in hun belang, dat u zich NIET bemoeit met de gang van zaken. U wordt derhalve verzocht om tijdens wedstrijden en trainingen buiten de afrastering te blijven.

* Tijdens wedstrijden en trainingen verzoeken we u niet met woord en gebaar aanwijzingen en/of commentaar te geven op spelers, trainers, scheids- en grensrechters.

* Ook mag u niet bij een trainer gaan staan bij een wedstrijd of training.

* Uiteraard kan het voorkomen, dat u het niet eens bent met een aantal zaken en wellicht heeft u goede suggesties voor ons. Wij verzoeken u bij dergelijke gevallen op doordeweekse-avonden een afspraak te maken met de trainer, die altijd bereid is u te woord te staan.

* Uiteraard zijn wij als vereniging blij, als ouders willen helpen, b.v. als grensrechter en/of leider.

* In het belang van de veiligheid van uw kind verzoeken wij u te parkeren in de daarvoor bestemde vakken en niet voor de poort.

* Als er iets is wat uw kind aangaat, bespreek dit met de trainer.

* Komt u er met de trainer niet uit, bespreek het dan met de coördinator van de leeftijdscategorie waar uw kind speelt.

OUDERS MOGEN ALTIJD DE SPELERS AANMOEDIGEN!
 

9. TAKEN BEGELEIDER EN TRAINER

* Vlaggen van de wedstrijd.

* Invullen van het digitaal wedstrijdformulier.

* Opvangen van tegenpartij en scheidsrechter.
 

* Aanvullende jeugdregels:

* Regelen van thee/limonade tijdens de pauze.

* Communicatie naar ouders over de te spelen wedstrijden, verzamelen, info e.d.. .

* Optreden als spelbegeleider bij JO7 t/m JO10
 

10. SANCTIES EN BOETES:

Boetes voortkomend uit gele of rode kaarten zijn voor rekening van de speler.(Tenzij de trainer beslist dat een en ander noodzakelijk was voor het wedstijdverloop.) Aanvullende jeugdregels:

* Gele of rode kaarten aan jeugdspelers worden altijd door desbetreffende jeugdleider of jeugdtrainer aan jeugdcommissie voorgelegd. In onderling overleg wordt bepaald of de boete aan jeugdspeler in rekening gebracht wordt.

* De trainer bepaalt, indien nodig in overleg met de jeugdcoördinator en of de jeugdcommissie, welke sancties worden genomen.

o Bij het missen van trainingen zonder afmelding.

o Het vergeten van spullen op wedstrijddagen of trainingen.

o Het verwijderen van een speler op de training door de trainer.
 

11. REGELS VOOR TRAINERS VAN DE JEUGD

Aanvullende jeugdregels: De trainer is het voorbeeld! Hij zorgt dus voor:

* Correcte kleding. Het dragen van het beschikbaar gestelde clubtenue

* Voorbeeldgedrag

* Communicatie (juist en tijdig naar belanghebbenden)

* Ouders te woord staan op afspraak

* Tijdig aanwezig zijn bij trainingen en wedstrijden

* Vervanging van zichzelf bij afwezigheid.

* Gedrag zoals aangegeven in de aanvullende VOG regels
 

12 .TOT SLOT:

* De trainer/leider beslist wie er speelt

* De trainer/leider is verantwoordelijk voor de gehele groep.

In het belang van de club en van jezelf zijn de volgende zaken echt niet toegestaan:

* Het zitten aan andermans spullen en/of kleding, smerig maken en/of vernielen van andermans spullen.

* In de kleedkamer of in de gang stuiteren we niet met de bal en gooien we geen ballen tegen de muur, het vervuilt de muren (afdrukken) en veroorzaakt onnodig geluidsoverlast voor anderen.

* Rondom de velden is het niet toegestaan om met motoren, bromfietsen en fietsen te rijden.

* Roken in en rond het hoofdgebouw is ten strengste verboden.

* schade veroorzaakt door spelers wordt altijd verhaald.

 

 

Aanvullende VOG regels

SV Zwart-Wit ‘19 vindt de zorg voor een veilige (sport)omgeving voor iedereen en in het bijzonder voor minderjarigen, essentieel.

Ongewenst gedrag in de sport komt helaas vaker voor dan men denkt. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die wij als vereniging kunnen nemen om de kans op ongewenst gedrag zoals seksuele Intimidatie binnen onze vereniging te verkleinen. Een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van personen. Daarbij vermindert het de kans dat iemand die eerder in de fout is gegaan met minderjarigen een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen.

Daarom is er bij SV Zwart-Wit ‘19 besloten om van álle vrijwilligers, trainers en coaches die indirect/direct werkzaam zijn met minderjarigen bij SV Zwart-Wit ’19 en daarmee ook de SJO waar de jeugdafdeling is ondergebracht een VOG te vragen.

GEDRAGSREGELS SEKSUELE INTIMIDATIE

In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft de georganiseerde sport gedragsregels omtrent seksuele intimidatie vastgesteld die SV Zwart-Wit ’19 ook zal hanteren.

Deze gedragsregels zijn gericht op trainers/ coaches/ begeleiders/ kaderleden (verder begeleider genoemd) en maken deel uit van het Tuchtreglement van de sportbond. De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter. Deze gedragsregels zijn opgesteld voor begeleiders in de sport. Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond.

GEDRAGSREGELS BEGELEDIERS IN DE SPORT

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten. 6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Sponsoren

hendriks-fleuren hub-starmans signmakers gulpener eyserhof Ivo's Sportshop
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord